ລຳດັບ
No.
ຕົວຫຍໍ້ພາສາລາວ
Lao Abbreviation
ຄຳສັບພາສາລາວ
Lao Term
ຄຳອະທິບາຍພາສາລາວ
Lao Description
ຕົວຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ
English Abbreviation
ຄຳສັບພາສາອັງກິດ
English Term
ຄຳອະທິບາຍພາສາອັງກິດ
English Description
   
1 ກຄທ ກອງເລຂາຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ICPMS International Cooperation and Project Management Secretariat
2 ສພຊ ສະພາແຫ່ງຊາດ NA THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE LAO PDR