ລຳດັບ
No
ຊື່ກິດຈະກຳ
Name of Activity
ວັນທີເດືອນປີເລີ່ມຕົ້ນ
Start Date
ວັນທີເດືອນປີສຳເລັດ
End Date
ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
Location of Implementation
ຊື່ເອກະສານ
Document Name
ຈຳນວນເງິນທີ່ຂໍ
budget Request
ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
Implementor/Lead Agency
ແຫຼ່ງທີ່ມາ (ແຜນກິດຈະກຳ, ລາຍງານກິດຈະກຳ, ອື່ນໆ)
Source (Activity Request, Report, Others)