1) ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງກິດຈະກໍາ
General Information
1.a) ເພດ
Gender
2) ການຈັດ (ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ, ໄລຍະເວລາ), ຫ້ອງ ແລະ ສະຖານທີ່ 
Organization (e.g. invitations, duration) and location and room
3) ການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
Choice of Participants
4) ເນື້ອໃນບົດຮຽນໃນກິດຈະກໍານີ້
Contents of this activity
5) ທ່ານໄດ້ຄວາມຮູ້/ຂໍ້ມູນ/ຂໍ້ຕົກລົງຈາກການຝຶກອົບຮົມ/ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຫລາຍປານໃດ?
How much knowledge/information/decisions did you get from this training/workshop?
6) ທ່ານຄາດວ່າໃນວຽກຕົວຈິງ ທ່ານຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນນີ້ບໍ?
Expected use of Lessons learnt in your job
7) ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຂອງຄູຝຶກ/ຜູ້ອຳນວນຄວາມສະດວກ
Technical knowledge by Trainer/Coach/Facilitator
8) ວິທີການ ແລະ ທັກສະໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຂອງຄູຝຶກ/ຜູ້ອຳນວນຄວາມສະດວກເປັນແນວໃດ
Training skills by Trainer/Coach/Facilitator training methodology
9) ອຸປະກອນ/ເອກະສານ
Materials
ລະຫັດກິດຈະກໍາ 
Activity ID
ຊື່ກິດຈະກໍາ 
Activity Name
ວັນທີເດືອນປີເລິ່ມ (ວ/ດ/ປ) 
Start Date (dd/mm/yyyy)
ວັນທີເດືອນປີສິ້ນສຸດ (ວ/ດ/ປ) 
End Date (dd/mm/yyyy)
 ສະຖານທີ່ 
Location of Implementation (Province Name)
ລາຍລະອຽດ ຂອງສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
Detail of Implementation Places
ປະເພດ ແລະ ຫົວຂໍ້ກິດຈະກຳ
Type and Topic of Activities
ຊາຍ 
Male
ຍິງ 
Female
ດີຫລາຍ 
Very good
ດີ 
Good
ພໍໃຊ້ 
Ok
ບໍ່ດີ 
Unsatisfactory
ເລືອກຖືກຄົນແລ້ວ 
Absolutely right choice of participants
ບາງຄົນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າ ກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ 
Some unnecessary people were participating
ຂາດບາງຄົນທີ່ສໍາຄັນ 
Some important people were missing
ເນື້ອໃນຖືກຕ້ອງໝົດ 
Absolutely right choice of contents/topics
ມີບາງຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ/ກ່ຽວຂ້ອງ 
Some unnecessary topics were covered
ບໍ່ມີ (ຂາດ) ບາງຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນ 
Some important topics were missing
ບໍ່ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງການ 
no useful contents at all
ຫລາຍທີສຸດ 
Most
ຫລາຍ 
More
ປານກາງ 
Meduim
ໜ້ອຍດຽວ 
A Little
ໃຊ້ຫລາຍ 
I will definitely usethe lessons learnt a lot
ໃຊ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ 
I will definitely use the lessons learnt, but not too much
ອາດຈະໃຊ້ 
I will maybe use the lessons learnt
ບໍ່ໃຊ້ 
I will not use the lessons learnt
ດີຫລາຍ 
Very good
ດີ 
Good
ພໍໃຊ້ 
Ok
ບໍ່ດີ 
Unsatisfactory
ດີຫລາຍ 
Very good
ດີ 
Good
ພໍໃຊ້ 
Ok
ບໍ່ດີ 
Unsatisfactory
ດີຫລາຍ 
Very good
ດີ 
Good
ພໍໃຊ້ 
Ok
ບໍ່ດີ 
Unsatisfactory